Samenwerking

Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van een resultaat is moeilijk. Samenwerking komt snel onder druk te staan als zij niet zelfgekozen is, als het doel onduidelijk is of de ruimte om de samenwerking vorm te geven beperkt is. Voor je het weet worden de eigen agenda's van de partners leidend en kunnen zelfs kleine meningsverschillen uitgroeien tot conflicten. Deze zeuren vervolgens lang door omdat het in stand houden van de samenwerking zwaarder weegt dat het realiseren van de resultaten. Het is dus de moeite waard om te investeren in het conflictoplossend vermogen van de samenwerkende partners Ik kan daarbij helpen met op maat gemaakte trainingen.

Werkwijze

Mijn werkwijze is gericht op het boven tafel krijgen en bespreekbaar maken van (sluimerende) conflicten. Om partners een reden te geven om die conflicten onder ogen te zien en op te lossen richt ik me echter in eerste instantie op de samenwerking zelf. Uitgangspunt is dan ook dat eventuele conflicten nog niet van dien aard zijn dat ze een gesprek over de samenwerking in de weg staan. Mocht dat wel het geval zijn, dan ligt mediation meer voor de hand.

Succesvolle samenwerking staat of valt met duidelijkheid over het waarom, wat en hoe van de samenwerking. Afspraken om samen te werken hebben weinig waarde als eigenlijk niet duidelijk is wat het resultaat van de samenwerking moet zijn, waarom de samenwerking wenselijk of noodzakelijk is om dat te bereiken en wat de partners concreet van elkaar nodig hebben en aan elkaar moeten leveren. Mijn eerste stap is dan ook het creeren van duideijkheid over de context. Niet alleen bij de mensen die hebben afgesproken dat er moet worden samengewerkt maar ook bij de mensen die daadwerkelijk moeten samenwerken.

Als voldoende duidelijk is over de context kunnen we werken aan het zo effectief mogelijk omgaan met de onvermijdelijke conflicten en meningsverschillen die binnen de samenwerking de kop op zullen steken. In samenspraak met de partners kan de training zich meer richten op het ontwikkelen van algemene vaardigheden of juist het aanpakken van voorbeelden uit de praktijk. Dat laatste heeft het voordeel dat direct de meerwaarde van de training wordt gerealiseerd.

De exacte invulling van de training zal per geval verschillen en mede afhangen van de vraag of er al sprake is van conflicten in de samenwerking. Graag voer ik een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Kosten

De kosten voor een training effectief omgaan met conflicten bedragen €1500 per dagdeel, exclusief BTW, met een maximum van 8 deelnemers. Voor grotere groepen is maatwerk noodzakelijk en zal het tarief hiervan afwijken. Het aantal dagdelen wordt in overleg vastgesteld. De training kan aangepast worden aan speciefieke eisen, bijvoorbeeld als er sprake van concrete conflictsituaties. In dat geval moet rekening worden gehouden met extra voorbereidingskosten. Voor trainingen buiten Amsterdam breng ik reis en, eventueel, verblijfskosten in rekening. Daarnaast moet u rekening houden met de kosten voor zaalhuur, catering en audiovisuele ondersteuning. Ik breng graag een offerte uit op basis van uw wensen.

In het kort

Constructieve samenwerking staat of valt met het vermogen van partners om kleine en grote conflicten het hoofd te bieden. Met gerichte training kan ik helpen om het conflictoplossend vermogen te versterken van samenwerkende teams en organisaties. De kosten hiervan bedragen €1500 per dagdeel voor een groep van maximaal 8 personen.