Privacy en de AVG

Diphas verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder wordt toegelicht welke gegevens waarom worden vastgelegd en hoe lang ze bewaard worden. U kunt uw gegevens inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan mij (rengelink@diphas.nl). Voor een aantal gegevens geldt een bewaarplicht. In deze gevallen zal een eventueel verzoek om de gegevens te verwijderen gemotiveerd worden geweigerd.

Contactgegevens

Indien wij met elkaar telefonisch, per mail of per brief contact hebben gehad, dan beschikt Diphas over uw naam en, afhankelijk van de vorm van het contact uw adres, uw email adres en/of uw telefoonnummer. Diphas archiveert alle ontvangen en verzonden emails en houdt een lijst met contactgegevens bij. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en worden niet gebruikt om u ongevraagd te benaderen, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Betalingsgegevens

Als Diphas u een dienst heeft geleverd of als Diphas diensten of goederen van u heeft afgenomen, dan worden de noodzakelijke betalingsgegevens, inclusief de relevante persoonsgegevens, door Diphas vastgelegd. Voor deze betalingsgegevens hanteert de belastingdienst een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Dienstverlening

Als Diphas een opdracht uitvoert dan legt Diphas eventueel persoonsgegevens vast die voortvloeien uit het uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld in gespreksverslagen. Als de zaak daar aanleiding toe geeft, kan het daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of financiën. In de overeenkomst waarmee Diphas de opdracht aanneemt, wordt u gevraagd om expliciet toestemming te geven om persoonsgegevens, inclusief de bijzondere persoonsgegevens te bewaren. Als bij de opdracht meerdere partijen betrokken zijn wordt ook vastgelegd welke gegevens wel en niet onderling gedeeld worden.

Het kan voorkomen dat Diphas bij het uitvoeren van een opdracht persoonsgegevens van derden vastlegt en deelt met de opdrachtgevers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lijst met deelnemers aan een door Diphas georganiseerde bijeenkomst in een participatietraject. Ook derden kunnen een beroep doen op de rechten die voortvloeien uit de AVG. Dat wil zeggen dat zij de gegevens kunnen inzien, corrigeren en laten verwijderen. Deze rechten gelden alleen de gegevens zelf. Iemand heeft bijvoorbeeld geen recht om een mediationverslag in te zien, omdat hij of zij daar met naam en toenaam in genoemd wordt. Wel kan iemand vragen wat over hem of haar in een verslag is vastgelegd en verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens uit het verslag te verwijderen.

Diphas bewaart de gegevens die zijn vastgelegd in het kader van de uitvoering van opdrachten ten minste twee jaar.

De website

Bij het gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Er worden door deze website ook geen cookies op uw computer geplaatst. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van de diensten van Plausible. Daarbij worden geen tot personen herleidbare gegevens opgeslagen.

In het kort

Diphas hecht veel waarde aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens, vanzelfsprekend, in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in de AVG. Bij het gebruik van de website worden geen persoonsgegevens vastgelegd of cookies op uw computer gezet.